Historia szkoły

  • 22.01.18

W 1919 roku powstała ufundowana przez kaliskiego fabrykanta Emila Repphana szkoła, która przyjęła imię swojego fundatora. Sam Repphan zapisał się w pamięci kaliszan jako społecznik i dobroczyńca. Szkoła nosiła nazwę Miejska Szkoła im. Emila Repphana i taki tytuł widniał na frontowej elewacji budynku.

Duży wpływ na decyzję Repphana dotyczącą powstania szkoły miała osoba ks. Prałata Sobczyńskiego.

 

fot. Szkoła Powszechna im. Emila Repphana

 

W dniu 3 września 1919 roku ks. Sobczyński poświęcił gmach szkoły i oddał go do użytku. Po uroczystości ówczesny Prezydent Miasta Kalisza pan Jan Michalski przejął gmach pod opiekę miasta. Na pierwszego kierownika szkoły wyznaczono pana Stefana Jakubowskiego.

W 1921 roku przy istniejącej już szkole podstawowej przy ulicy Polnej wzniesiono dom dla nauczycieli.

Jak na ówczesne czasy szkoła była nowoczesna, dobrze wyposażona w pomoce naukowe. Do II wojny światowej szkoła wzbogaciła się o gabinet przyrodniczy i inne specjalistyczne pracownie, była zradiofonizowana, miała dobrze wyposażoną salę gimnastyczną i liczący ponad 1800 tomów księgozbiór biblioteczny.

W szkole uczyło się na koniec czerwca 1939 roku 679 uczniów.

 

fot. Dawne dzieje naszej szkoły

 

Zawierucha wojenna przerwała działalność doskonale rozwijającej się szkoły.

Kierownik szkoły Stefan Jakubowski został w 1939 roku osadzony w kaliskim więzieniu a następnie wraz z rodziną wysiedlony.

Podczas okupacji budynek szkoły służył jako punkt zborny dla ewakuowanych z Litwy i Łotwy Niemców. Spełniał też funkcję ośrodka wychowawczego dla Hitlerjugend.

Bogate wyposażenie szkoły zostało kompletnie zniszczone przez opuszczających Kalisz Niemców.

W dniu 23 stycznia Armia Czerwona wkroczyła do Kalisza, który wcześniej opuścili Niemcy. Gmach szkoły został uszkodzony przez pocisk artyleryjski. Jednak już 28 stycznia przystąpiono do zabezpieczenia i porządkowania gmachu, a 25 lutego tegoż roku zajęcia szkolne rozpoczęło tu 660 uczniów.

W czerwcu 1949 roku szkoła obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia, podczas którego otrzymała nowy sztandar. W ciągu 30-letniej działalności szkołę opuściło wielu wybitnych absolwentów. Wśród grona pedagogicznego byli i tacy, którzy po latach pracy w Szkole Podstawowej im. Emila Repphana zajęli czołowe stanowiska w powojennej administracji państwowej. Jedną z takich osób był, pełniący w 1949 roku funkcję Ministra Kultury i Sztuki, Stefan Dybowski.

Jubileusz 30-lecia szkoły w 1949 roku zbiegł się z jubileuszem pracy dydaktycznej  kierownika szkoły - Stefana Jakubowskiego. W 1962 roku po przepracowaniu 43 lat w zawodzie nauczyciela odchodzi na emeryturę pierwszy zasłużony kierownik szkoły - Stefan Jakubowski

1 września 1962 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Bronisław Mały.

Podczas kadencji dyrektora Małego już w 1965 roku przeprowadzono gruntowną modernizację szkoły: założono centralne ogrzewanie, stare drewniane klatki schodowe zastąpiono nowymi - betonowymi, wymieniono także oświetlenie klas, założono natryski, wydzielono szatnię oraz zbudowano mieszkanie dla woźnego. W związku ze stale rosnącą liczbą uczniów oraz brakiem sali gimnastycznej dyrektor Bronisław Mały czyni starania o możliwość budowy sali gimnastycznej, którą ostatecznie oddano do użytku w 1983 roku. Szkole przybyła duża sala gimnastyczna oraz siedem izb lekcyjnych, co w znacznym stopniu poprawiło warunki pracy uczniów i nauczycieli.

22 stycznia 1970 roku działający przy szkole podstawowej  Szczep Harcerski otrzymał ufundowany przez Zarząd Powiatowy ZBOWiD, Komitet Rodzicielski i Samorząd Szkolny własny sztandar oraz imię „Kaliskich Obrońców Warszawy".

W 1984 roku po przepracowaniu 40 lat w zawodzie nauczyciela na emeryturę przechodzi Bronisław Mały. W tym samym roku stanowisko dyrektora obejmuje pełniąca wcześniej funkcję wicedyrektora szkoły Maria Nowakowska. To właśnie podczas jej kadencji rozpoczęto w  prace zmierzające do nadania szkole imienia.

Wśród licznych kandydatów na patrona szkoły największą aprobatę zdobyła postać kaliskiej pisarki i honorowego obywatela Miasta Kalisza - Marii Dąbrowskiej. Na wyborze właśnie tego patrona zaważył fakt usytuowania szkoły w pobliżu osiedla „Kaliniec", którego nazwa nawiązuje do najbardziej znanej powieści Dąbrowskiej „Noce i dnie". W dniu 16 maja 1987 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia oraz wręczenia sztandaru. Szkoła otrzymała imię Marii Dąbrowskiej.

Już w lutym tego samego roku rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika Marii Dąbrowskiej. Ostatecznie zebrane pieniądze przeznaczono na tablicę pamiątkową, którą wmurowano na parterze budynku szkoły w dniu 28 października 1989 roku.

 

fot. Tablica pamiątkowa

 

Od 1 września 1990 roku funkcję dyrektora szkoły objął Wojciech Olszyna. Za kadencji dyrektora Olszyny szkoła została odnowiona i zmodernizowana 1 września 1999 roku wprowadzona została reforma ustroju szkolnego. Szkoła Podstawowa nr 5 i powołane w tym samym roku Gimnazjum nr 4 do 2009 r. tworzyły Zespół Szkół nr 4 w Kaliszu.

We wrześniu 2009r.w budynku szkoły powstało samodzielne gimnazjum. Dyrektorem Gimnazjum Nr 4 została Izabela Kurek. W ciągu całego tego okresu szkoła była systematycznie wyposażana w pomoce dydaktyczne i meble.

 

fot. Uroczystość nadania Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej

 

1 września 2017 roku historia zatoczyła koło. Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej przekształciło się  w Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Dąbrowskiej, której dyrektorem została Izabela Kurek.